ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wita Stwosza 49, 02-661 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000998657, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer REGON: 147305731 oraz numer NIP: 7010431076, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.100,00 zł (w całości opłaconym), zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 § 3 K.s.h., z własnej inicjatywy, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 2 lutego 2023 r. na godzinę 10.00. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Robert Dor, Andrzej Micorek s.c, ul. Nowy Świat 53 00-042 Warszawa.

Investment milestone successfully completed

Successful partnership with Pure Alpha Investments ensured the acquisition of new investors and provided further budget support. Thanks to the total amount received of nearly two million PLN, the indie game development studio will continue its growth. 

Successful partnership and new investors

Space Fox Games, an indie video game developer and publisher, has invited new investors to join its shareholders. Thanks to the successful partnership with Pure Alpha Investments, the studio has received PLN one million.