Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry “RIN: The Last Child”

Raport ESPI nr 3/2023

Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 7 lipca 2023 roku Emitent podpisał ze spółką Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej odpowiednio „Wydawca” oraz „Strony”] umowę na mocy której Strony ustaliły zasady współpracy w zakresie wydania przez Wydawcę adaptacji gry „RIN: The Last Child” [„Gra”] na platformy konsolowe: Sony PlayStation 4/5, Microsoft Xbox One/X|S oraz Nintendo Switch [„Adaptacje Gry”].

Zgodnie z treścią Umowy Emitent udzielił Wydawcy ogólnoświatową, wyłączną licencję na wydanie i dystrybucję Adaptacji Gry. Wydawca jest w szczególności uprawniony do samodzielnego ustalania sugerowanych cen sprzedaży i dat premiery Adaptacji Gry oraz podejmowania działań marketingowych oraz kanałów dystrybucji Adaptacji Gry, uzasadnionych wedle własnego uznania.


Umowa reguluje zasady wypłaty wynagrodzenia należnego Emitentowi od Wydawcy z tytułu udzielonych przez Emitenta zezwoleń i licencji, które zostały udzielone przez Emitenta w celu wydania Adaptacji Gry. Umowa stanowi, że wynagrodzenie Emitenta będzie stanowić określony procent od przychodów netto Wydawcy ze sprzedaży Adaptacji Gry

Umowa została zawarta na okres 5 lat od dnia jej zawarcia. Po tym czasie umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia z 3-miesięczym uprzedzeniem. Umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach ściśle określonych w Umowie. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż zawarcie Umowy może mieć istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta w roku 2023 i latach następnych.