ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Raport ESPI nr 2/2023

Zarząd spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wita Stwosza 49, 02-661 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000998657, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer REGON: 147305731 oraz numer NIP: 7010431076, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.100,00 zł (w całości opłaconym), zwanej dalej „Spółką”,działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 §2 w zw. z art. 32814, art. 4022 K.s.h., z własnej inicjatywy, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 07 lipca 2023 r. na godzinę 12.00. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Robert Dor, Andrzej Micorek s.c, ul. Nowy Świat 53, 00-042 Warszawa.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022;
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022;
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022;
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
 11. Wolne wnioski;
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty

W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się następujące dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia wraz z projektami uchwał i informacjami o procedurach i prawach inwestorów.
 2.  Sprawozdanie Finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, Sprawozdanie Zarządu i Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki.
 3. Sprawozdanie Finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania i Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Space Fox Games.
 4. Formularz pełnomocnictwa i Formularz pełnomocnictwa z instrukcją głosowania.