ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wita Stwosza 49, 02-661 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000998657, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer REGON: 147305731 oraz numer NIP: 7010431076, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.100,00 zł (w całości opłaconym), zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 § 3 K.s.h., z własnej inicjatywy, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 2 lutego 2023 r. na godzinę 10.00. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Robert Dor, Andrzej Micorek s.c, ul. Nowy Świat 53 00-042 Warszawa.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji Spółki oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację wszystkich akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Działając na podstawie art. 402 § 2 K.s.h., w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki Zarząd przedstawia proponowane zmiany w Statucie Spółki wraz z powołaniem dotychczas obowiązujących postanowień oraz treści projektowanych zmian. 

Dodanie nowego przepisu oznaczonego jako §12.7:

„12.7 Zarząd jest obowiązany, na każde wezwanie Rady Nadzorczej, do udzielenia Radzie Nadzorczej w formie pisemnej w terminie 14 dni informacji o:

 • uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
 • sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
 • postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
 • transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
 • zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.”

Dodanie nowego przepisu oznaczonego jako §12.8:

„12.8 Obowiązek określony w §12.7(b), §12.7(c), §12.7(d) oraz §12.7(e) obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych od Spółki.”

Zmiana §15.2:

Było

„Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.”

Proponowana zmiana

„Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem Członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z planowaną datą wygaśnięcia mandatu zastępowanego członka Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić równocześnie więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.”

Spółka informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 K.s.h. uprawnieni z akcji Spółki oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.