Relacje inwestorskie

SPACE FOX GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Leonida Teligi 5/8
02-777 Warszawa

E-mail: contact@spacefox.games

Walne zgromadzenia

  • Ogłoszenie o zwołaniu Zwykłego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 28.06.2024 r.
    Raport EBI nr 10/2024 Zarząd spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Leonida Teligi 5/8, 02-777 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000998657, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,… Continue reading Ogłoszenie o zwołaniu Zwykłego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 28.06.2024 r.
  • ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
    Raport ESPI nr 2/2023 Zarząd spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wita Stwosza 49, 02-661 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000998657, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,… Continue reading ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  • ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
    Zarząd spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wita Stwosza 49, 02-661 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000998657, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer REGON: 147305731 oraz numer NIP: 7010431076, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.100,00 zł (w całości opłaconym), zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 § 3 K.s.h., z własnej inicjatywy, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 2 lutego 2023 r. na godzinę 10.00.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Robert Dor, Andrzej Micorek s.c, ul. Nowy Świat 53 00-042 Warszawa.