Ogłoszenie o zwołaniu Zwykłego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 28.06.2024 r.

Raport EBI nr 10/2024

Zarząd spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Leonida Teligi 5/8, 02-777 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000998657, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer REGON: 147305731 oraz numer NIP: 7010431076, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.100,00 zł (w całości opłaconym), zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395 K.s.h., art. 399 § 1 K.s.h., art. 4021 K.s.h. oraz art. 4022 K.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 28 czerwca 2024 r. o godzinie 13:30.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Robert Dor, Andrzej Micorek s.c, ul. Nowy Świat 53, 00-042 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
  Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok
  obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Space Fox
  Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy
  2023, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Space Fox Games Spółka Akcyjna
  za rok obrotowy 2023.
 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Space Fox Games Spółka Akcyjna za
  rok obrotowy 2023.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
  finansowego Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  z działalności Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy
  2023.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za
  rok obrotowy 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok
  obrotowy 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
  Nadzorczej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Space Fox
  Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Space Fox
  Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Joanny Anny Kadyszewskiej
  do Rady Nadzorczej Space Fox Games Spółka Akcyjna w drodze kooptacji.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty

W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się następujące dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia wraz z informacjami o procedurach i prawach inwestorów.
 2. Projekty uchwał
 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
 4.  Sprawozdanie Finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, Sprawozdanie Zarządu i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki.
 5. Sprawozdanie Finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania i Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Space Fox Games.
 6. Formularz pełnomocnictwa.
 7. Formularz pełnomocnictwa z instrukcją głosowania.