Korekta raportu bieżącego EBI nr 1/2023

Raport Bieżący nr 2/2023

Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 1/2023 z dnia 31 października 2023 r. Przyczyną dokonania korekty jest niezałączenie do wskazanego raportu zestawienia zawierającego ustosunkowanie się Emitenta do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Emitent publikuje załącznik w niniejszej korekcie.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian i została ponownie wskazana poniżej:

Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zestawienie zawierające ustosunkowanie się Emitenta do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect