Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że w dniu 15 lutego 2024 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od p. Marcina Kuciapskiego złożone na podstawie art. 69 ust. pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść zawiadomienia znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

2/2024 – Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 lutego 2024 r. do siedziby Spółki wpłynęła od Pani Joanny Kadyszewskiej rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta. Rezygnacja jest skuteczna z dniem jej złożenia.

Jako powód rezygnacji wskazano sytuację zdrowotną, w związku z którą Pani Joanna Kadyszewska nie byłaby w stanie w sposób należyty wykonywać powierzonych obowiązków związanych z zasiadaniem w zarządzie Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Raport okresowy nr 1/2024

Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 14 maja 2024 r.
  • raport roczny za 2023 r. – 30 maja 2024 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Złożenie wniosku o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport ESPI nr 8/2023

Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 13.11.2023 złożył wniosek o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ścieżce SMART.

Niniejszy wniosek został złożony w ramach projektu o tytule: “Prace B+R nad opracowaniem innowacyjnej platformy narzędziowej do produkcji gier wideo z zastosowaniem sztucznej inteligencji wraz z internacjonalizacją produktów Spółki”.

Projekt składa się z dwóch elementów:

  • opracowania platformy która umożliwi bardziej efektywne działanie w zakresie produkcji własnych Spółki z wykorzystaniem AI,
  • dofinansowania udziału w targach zagranicznych celem promocji produkcji własnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 345 578,25 zł netto.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 3 726 683,80 zł.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Raport Bieżący nr 3/2023

Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Raport Bieżący nr 1/2023

Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zestawienie zawierające ustosunkowanie się Emitenta do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Korekta raportu bieżącego EBI nr 1/2023

Raport Bieżący nr 2/2023

Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 1/2023 z dnia 31 października 2023 r. Przyczyną dokonania korekty jest niezałączenie do wskazanego raportu zestawienia zawierającego ustosunkowanie się Emitenta do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Emitent publikuje załącznik w niniejszej korekcie.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian i została ponownie wskazana poniżej:

Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zestawienie zawierające ustosunkowanie się Emitenta do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect